Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Lean över Atlanten med Produktionslyftet

När jag startade mitt uppdrag som platschef vid Nobel Biocare i Karlskoga ingick det, förutom att inneha rollen som platschef, att föra in Lean i både Karlskoga och hos vår systerfabrik i Yorba Linda i Kalifornien. Till vår hjälp i Karlskoga har vi Produktionslyftets Lean-coacher med deras strategi och metoder, vilket har varit till stor hjälp även när jag har påbörjat arbetet med att införa Lean i fabriken i Kalifornien. Här går vi igenom samma steg i införandet som vi gjort i Karlskoga, med den skillnaden att det nu är jag som ska agera coach – och det på engelska!

Det är också en stor kulturell skillnad mellan fabrikerna. I USA har delaktigheten bland operatörer varit mindre, med en större distans mellan chef och medarbetare. En tydlig skillnad var att operatörer drog sig för att säga att det fanns problem; de var rädda för att blotta sina svagheter. Svaret blev istället ”vi har inga problem”. Efter att ha kört Lean-spelet och arbetat vidare med införandet av Lean-filosofin ett tag ställde jag samma fråga. Och jo, självklart fanns det problem även där …

Idag har vi kommit så långt både i Yorba Linda och i Karlskoga att vi har Lean-koordinatorer. Även om jag är ansvarig för Lean-arbetet i bägge fabrikerna så har arbetet i Yorba Linda mer och mer tagits över av deras Lean-koordinator, vilket i sig är ett tecken på framgång. Vi har under 2009 mer eller mindre reducerat vårt lagervärde till hälften, ökat lageromsättningshastigheten till mer än det dubbla, minskat ledtiden, lyckats motivera och stimulera personalen samt bibehållit kvaliteten och leveransprecision på väldigt höga nivåer.

Det har varit spännande att arbeta med att införa Lean i en amerikansk fabrik. Även om jag inte i detalj har använt mig av Produktionslyftets filosofi och metod, så har de varit ett stort stöd – och visat sig vara framgångsrika även i USA!

Arne Lind • Platschef Nobel Biocare


Artikel 2010-02-26

Från produktbolag till kunskapsföretag

Småländska Ljungby är främst känt för sina trucktillverkare, men här finns även en emballagetillverkare av rang. Tack vare en långtgående Lean-satsning med bland annat Produktionslyftet har Emballator Lagan Plast trotsat både konjunktur och konkurrenter.

Emballator Lagan Plast är ett företag som utvecklar, producerar och marknadsför plastemballage för livsmedel, läkemedel och kemtekniska produkter. Vi har alla sett deras produkter i form av hinkar och burkar med innehåll av allt från sylt och inlagda gurkor till färg och spackel. Företaget har haft en imponerande tillväxt under de senaste åren – trots lågkonjunkturen – och även breddat sin marknad.

När nuvarande VD Christian Silvasti började på företaget 2005 så var dock situationen en annan. Med ett förflutet från Tetra Pak var Christian van vid att styra upp och hantera utmaningar; i 6-7 år jobbade han med just det på Tetra Pak med deras ”Lean-system” World Class Manufacturing som utgångspunkt. Som nybliven VD var detta erfarenheter som kom ordentligt till nytta på Emballator Lagan Plast.

– Företaget gick inte bra, vi tappade marknadsandelar och hade en hög sjukfrånvaro, berättar Christian Silvasti, engagerad VD för Emballator Lagan Plast AB (Bild till vänster). Vi hade dock en hyfsad lageromsättning samt mycket duktig personal.

En långsiktig plan inleddes våren och sommaren 2005 med besök hos ett 30-tal av deras totalt ca 500 kunder. Frågeställningen var enkel: Vad vill kunderna ha? Vad är Emballator Lagan Plast duktigt på? Förutom traditionella kundvärden som kvalitet, leveransprecision och lågt pris skulle de nu börja bygga på ”nya” kundvärden: Kostnadsbesparande åtgärder, kundanpassade produkter, tillgänglighet, produkt- och teknikutveckling, samarbete, tjänster, utbildningar, reklamuppdrag …

– Detta skulle vara basen i vårt erbjudande, men för att möta kundernas krav måste vi förändra vår organisation, berättar Christian. Vi måste gå från ren produktleverantör till att erbjuda både system och tjänster.

Med det nya tänket så omfördelades kompetenserna. De expertavdelningar som fanns splittrades upp och medlemmarna fördes ut i verksamheten, flödesorienterade skiftgrupper skapades och stående möten infördes. Alla fokuserade på små, små steg i rätt riktning.


Klockan 08:47 – morgonmöte där senaste produktionsdygnet gås igenom och beslut om prioriteringar för kommande dygn tas.

De styrde först och främst mot flaskhalsarna, där ett av ”verktygen” faktiskt var att minska automationsgraden för att få ett bättre flöde; människan är onekligen mer flexibel. De införde dragande system och inledde även arbetet med ständiga förbättringar. Ändå, menar Christian, var det inte ”Lean” än utan mer sunt bondförnuft …

– Vi utgick inte från MPS-systemet utan lärde oss istället att se vad som händer, säger Håkan Larsson, företagets produktions- och logistikchef. Vi tänker oss att vi sitter i ”tennisdomarstolar” varifrån vi har översikt över produktionen.

Tidigare var organisationen hierarkiskt styrd, emellanåt med järnhand. För en fungerande kommunikation och motivation krävdes nya ledare, mer av coachande natur än pekande. För att möta kundkraven etablerade de också under 2006 kontakter med flera institut och kompetensleverantörer. För att kunna erbjuda det kunderna begärde behövde de ha olika expertstöd som kunde knyta an till olika problemställningar. En av dessa aktörer var Swerea IVF, där Peter Lundin till hösten involverades i företagets processutveckling mot första versionen av Emballator Lagan Plasts produktionssystem ELP 2010.

Efter att medverkat vid ett seminarium i slutet av 2007 med Produktionslyftets Hans Reich insåg Christian att en medverkan i programmet skulle vara perfekt för att utveckla Lean-arbetet vidare; redan våren 2008 började de arbetet som ett Produktionslyftsföretag. Eftersom de kommit en bit på väg, och dessutom kunde fortsätta med Peter Lundin som Produktionslyftets Lean-coach, kom de snabbt igång. ELP 2010 utvecklades till det nuvarande produktionssystemet ”Vår väg”, som illustreras av en – plasthink!

Bild till höger: Ett axplock av tilltalande hinkar, förädlade i samarbete med kunden.

– Vi la ner mycket tid på pedagogiken kring varför förändringarna gjordes, förklarar Produktionslyftets Lean-coach Peter Lundin. De flesta på företaget har involverats i framtagningen av Vår väg, vi ville ha alla med på båten.

När Produktionslyftet kom in ordentligt under 2008 ökade tempot i arbetet enligt Christian. Håkan och förbättringskoordinator Marcus Wahlgren deltog i utbildningen i Lean produktion, vilket gav dem en möjlighet att lyfta kompetensen i företaget. Dessutom fick företaget möjlighet att träffa fler Produktionslyftsföretag och kunde därmed identifiera andras Best Practise.


Ordning och reda är A och O på verktygsverkstaden. Christer Svensson, Stefan Nilsson och Magnus Hallqvist har kommit långt och förenklar ständigt i små steg.

– Det viktigaste med Produktionslyftet är dock strukturen, kunskapen om hur vi själva kan driva arbetet vidare, säger Håkan. Dessutom kommer effekterna snabbare med hjälp av Lean-coacher med gedigen erfarenhet.

Efter företagets andra Lean-spel våren 2008 började alltfler i personalen att intressera sig för Lean. Christian berättar att idag är ca 80% av personalen engagerad i någon form, och ytterligare 15% vill med.

– Det finns några kvar att övertyga, erkänner Marcus Wahlgren, men nu när tåget väl har börjat rulla så är det lättare att få folk ombord. Vem vill stå kvar på perrongen?


Michael Blomqvist informerar om statusen på prioriterade förbättringsförslag. Håkan Larsson, Marcus Wahlgren och Martin Hallberg lyssnar engagerat.

I den nuvarande organisationen är alla anställda uppdelade i zoner, vilka omfattar både ytor och grupper, och inom dessa arbetar personalen med ständiga förbättringar. Varje process har sina egna processägartavlor, vid vilka de håller möten varje morgon. Företagets ledningsgrupp inleder vartannat möte med en rundtur till alla tavlor, vilket gör att alla får samma bild av verksamheten.

Som företagets VD är Christian Silvasti en uppskattad ambassadör för Lean vid olika arrangemang med Produktionslyftet och Swerea IVF, vilket är en stor tillgång inför Produktionslyftets förlängning. Arbetet med att ta in nya företag pågår parallellt med arbetet med den första treårsperiodens företag. Bland de sista företagen från Produktionslyftets första period återfinns Bostik, tillverkare av bland annat lim, spackel och fogmassor. Bostik är dessutom en av Emballator Lagan Plasts kunder, men medan Emballator har avslutat Produktionslyftet har Bostik just kommit igång. Här finns uppenbara möjligheter till erfarenhetsutbyte.

– Det ger oss inom Produktionslyftet en möjlighet att följa Lean-tänket ett steg till i leverantörssamverkan, menar Peter Lundin. Det ingår i uppdraget under vår kommande treårsperiod att dokumentera sådant utvidgat Lean-samarbete, vilket detta kan vara ett uppslag till.

Nyckeln bakom framgången är enligt Emballator Lagan Plasts sätt att se det den samlade kunskapen som finns i ett företag, att alla drar åt samma håll. Nästa steg är att skapa en hållbar utveckling, att hela tiden fortsätta med de små men dagliga förbättringarna, vilket är det som Marcus fokuserar på.


Visuella tavlor för status maskiner och personal, avvikelserapporter, zonaktiviteter samt nyckeltaluppföljning.

– Visst har vi påbörjat vår Lean-resa, men vi har bara skrapat på ytan, framhåller Christian. Alla ska engageras, men vi ska inte jobba mer utan smartare.

Ändå har de redan åstadkommit en hel del. På fem år har kassationerna minskat med 40%, ställtiden har i snitt sänkts med 37%. Sjukfrånvaron har sjunkit från 10% till dagens 2,5%. Tillväxten har legat på 7-10% per år och produktiviteten har ökat med 30-50%, lite olika beroende på avdelning. Lageromsättningen ligger på 13-14 gånger, med målsättningen 25 gånger. Leveransprecisionen är idag 99,7% och omsättningen har nästan fördubblats – men antalet anställda är detsamma!

– Men vi är dåliga på en sak, erkänner Christian Silvasti med ett leende. Eftersom vi vet att det finns så mycket mer att göra så är vi ganska dåliga på att berömma oss själva för vad vi faktiskt åstadkommit!


Notis 2010-02-26

Anmäl ditt företag till Produktionslyftet!

Produktionslyftets arbete i företag 2010-2012 syftar till att skapa bestående förändringar med Lean som utgångspunkt i sjuttio utvalda medelstora tillverkande företag. Den bärande idén är hjälp till självhjälp, där företagets egna krafter tillägnar sig principer, metoder och kunskaper för att driva processen vidare med stor effektivitet.

Målgrupp
Målgruppen är företag med 30-250 anställda, verksamma inom traditionell tillverkningsindustri.

Upplägg
Produktionslyftet tillämpar en standardiserad och väl utprovad process som pågår i arton månader, ”den sneda vågen”. Framgångar är dokumenterade i de cirka 60 företag som tidigare medverkat. Förutsättning för framgång är dock en beredskap till omprövning och eget hårt arbete i företaget (se bild nedan).


Klicka för större bild

En huvudcoach och en biträdande coach utses i samråd med företaget. En eller bägge av dessa genomför varannan vecka workshoppar, handledning och stöttning i övrigt för att introducera, stimulera och driva på införandet av överenskomna principer, arbetssätt och metoder. Vid ett antal tillfällen medverkar också andra experter för olika specifika aktiviteter.
Under det inledande kvartalet utarbetas och etableras:

  • Vägledande principer för företagets framtida produktionssystem
  • Samsyn kring de problem som ska fokuseras i företaget förändringsarbete
  • Arbetssätt i företagets styrgrupp för att driva förändringsarbetet
  • Handlingsplan för det fortsatta arbetet
  • En pilotgrupp för första införande av principer, arbetssätt och metoder
  • Mätetal och mål för att följa upp arbetet.

Arbetet under denna inledande fas får inte underskattas. Det är avgörande för framgång i det fortsatta arbetet att etablera en samsyn om de principer som ska vägleda utvecklingen. En lednings- eller styrgrupp etableras och fungerar som beställare, takthållare och aktivt stöd i förändringsarbetet. Lokal facklig representant bör ingå i gruppen. Gruppens deltagare måste avsätta tid för obligatorisk uppföljning åtminstone varannan vecka, helst varje, och dessutom för betydande arbetsinsatser däremellan.

En bredare förståelse för Lean och de vägledande principerna etableras brett i företaget, bland annat genom Lean-spel.

Under det fortsatta arbetet efter den inledande fasen utarbetas, introduceras och stabiliseras nya arbetssätt i pilotgruppen. Val och utformning av dessa baseras på dels på de vägledande principerna, dels på utmaningar och problem som finns i företaget och särskilt i pilotgruppen, såsom de beskrivits under fas 1. Ju mer konkreta utmaningar och problem är dess bättre går förändringsarbetet. Nya arbetssätt kan tillämpa metoder som förbättringsgrupper, visualisering, flödesorientering, SMED (snabbare omställning), 5S (systematisk ordning och reda), standardiserat arbete etc.Metoder och verktyg, baserade på de vägledande principerna, etableras genom en standardiserad modell (se bild nedan).


Klicka för större bild

Nya metoder och verktyg introduceras med jämna mellanrum, vi eftersträvar ett taktat arbetssätt. Efter etablering i pilotgrupperna kan företaget rulla ut till nya grupper, vid behov med inledande stöd från Produktionslyftet. Efterhand övertar företaget förändringsmetodiken och introducerar själv nya arbetssätt.

Produktionslyftets coacher och experter genomför dagsbesök, med workshoppar, handledning etc, varannan vecka under de första tio-tolv månaderna (ej under jul och semestertider). Därefter, efterhand som företagets egna krafter vinner kunskaper och övertar takthållning, förlängs intervallen till fyra veckor. 36-44 besöksdagar reserveras för företagets räkning, beroende på företagets storlek (dagar med två medverkande från Produktionslyftet räknas som två besöksdagar).

Grundutbildning i Lean produktion för två personer
En djup förståelse och kunskap förutsätts hos förändringsledarna inom företaget. Produktionslyftet subventionerar därför två platser i grundutbildningen Lean produktion på 7,5 högskolepoäng för medverkande företag. Det är väsentligt att de som går utbildningen har position, befogenheter och resurser som gör det möjligt att genomdriva förändringar baserade på sina kunskaper. De bör ingå i eller åtminstone vara starkt knutna till företagets ledning.

Företagets kostnad
Arbetet är subventionerat till cirka 50% av KK-stiftelsen och Vinnova. Avgiften för medverkande företag är 11 000 kronor per månad i 18 månader samt en engångsavgift om 500 kronor per anställd. Avgiften för de två utbildningsplatserna tillkommer och uppgår till 15 000 kr per plats, efter subvention med 50% genom Produktionslyftet.

Det måste poängteras att den största kostnaden för företaget är den egna arbetsinsatsen. Halvhjärtade förändringsansatser kommer inte att ge framgång, medan helhjärtade kommer att ge stor återbäring på investeringen. Företaget kan när som helst avbryta medverkan med två månaders uppsägningstid.


Notis 2010-02-26

Svetsgrupp med mätning och nyckeltalI slutet av januari genomfördes en workshop hos Gnotec JV i Habo med svetsgruppen, där mätning och nyckeltal diskuterades. Gruppen tog fram prioriterade faktorer vilka bidrar till att höja nyckeltalen i svetsgruppen och som bidrar till att företagets gemensamma mål kan öka. Företaget har gjort en målnedbrytning till företagets förbättringsgrupper, vilket ledde till en bra sammanställning av Lean-koordinatorerna. Det fortsatta arbetet kommer att fokusera på att lyfta nyckeltalen och därmed skapa förbättringsarbete kring dessa. Mer vet roger.lundin@produktionslyftet.se.


Notis 2010-02-26

Konkurrenskraft 2010 - konferens den 22 april

Svensk industri måste klättra i värdekedjan för att i fortsättningen vara konkurrenskraftig. Det är avstampet för endagskonferensen Konkurrenskraft 2010 den 22 april. Konferensen fokuserar på Lean och PLM och bland föreläsarna återfinns både Scania, Saab Automobile (vinnare av Svenska Leanpriset!) och Ericsson. Bakom arrangemanget står Tekniska Mässan, Eurostep och Produktionslyftet med fler – mer information och anmälan finns på www.konkurrenskraft.com.


Notis 2010-02-26

Ny Lean-koordinator driver arbetet framåt

I mitten av februari var det möte med Lövånger Elektroniks nye Lean-koordinator. I samband med detta genomfördes en 5S-revision i bland annat pilotgruppen, som har flyttat och nu jobbar med att färdigställa steg 4 och 5 i sin nya del av fabriken. Under dagen genomfördes också en workshop om förbättringsgruppsarbete med Leabs Lean-ledningsgrupp; VD Martin Linder stående på bilden. Dagen avslutade med att diskutera vårens aktiviteter med en positiv känsla av att arbetet drivs framåt. Mer information har hans.engstrom@produktionslyftet.se.


Notis 2010-02-26

Från förbättringsarbete till styrgruppsmöte

Hos Finnveden Gjutal i Hultsfred har många aktiviteter genomförts. I början av februari följdes 5S-arbetet upp, liksom arbetet med förbättringsgrupper. Företaget har genomfört värdeflödesanalys och arbetat med kvalitetsfrågor samt fokuserat en hel del på slöserier. Lean-coacherna stöder nu företaget med att införa Andon och etablera standardiserat arbete. Engagemanget runt Lean-arbetet är stort, ända in i styrgruppen som driver arbetet. Mer information har larsgustaf.gustafsson@produktionslyftet.se


Notis 2010-02-26

Daglig styrning med starkt VD-stöd

I slutet av januari genomlystes hos Bostik i Helsingborg listan över aktiviteter under hösten; vikten av att lyssna och kommunicera kan inte överskattas. Daglig styrning beräknas vara igång på ett strukturerat sätt om någon månad med stort stöd från VD. Uppföljning av en SMED-övning visade att personalen följer det framtagna arbetssättet, vilket är mycket positivt. Mer vet joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se.


Notis 2010-02-26

2 dagar om framtiden – framtidskonferens 20-21 aprilSwerea IVFs framtidskonferens innebär en möjlighet att återuppta gamla kontakter och att knyta nya. I programmet finns stort utrymme för att diskutera olika frågor; bland annat finns bemannade stationer där Swerea IVF beskriver sin verksamhet. Under dag ett föreläser bland andra Produktionslyftsföretaget Emballator Lagan Plast om sitt Lean-arbete. För information och anmälan klicka på ”Konferenser” på www.swereaivf.se.


Notis 2010-02-26

Årets monteringskonferens den 17 marsFemton gånger tidigare har monterings-Sverige samlats för att under en dag få kunskap om utveckling och nyheter inom området. ”Årets monteringskonferens” är idag etablerad och förutom en dag med intressanta föredrag finns minimässan i foajén och dagens avslutande mingel. I år föreläser bland andra Produktionslyftets Hans Reich kring kombinationen Lean och automation. För information och anmälan se www.monteringsforum.com.


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet