Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Ledare 2011-11-30 Gert Frick • Chef Industriell Utveckling • Scania
Dags att ta produktionssystemet till en ny nivå

Hos Scania har vi haft förmånen att ha representanter med i Produktionslyftets styrelse sedan starten och medarbetare från programmet har också besökt Scania vid olika tillfällen. Vi är stolta och glada över att kunna inspirera svensk industri till att utveckla sina produktionsprocesser och ser naturligtvis även ett egenintresse i denna utveckling; bland Produktionslyftets målgrupp återfinns många av våra egna – befintliga och presumtiva – leverantörer, som givetvis kan dra nytta av den långsiktiga satsningen.

Men också för Scania gäller det att driva på utvecklingen och jag tänkte ta tillfället i akt att berätta lite om de utmaningar som vi står inför, eller snarare hur vi utmanar oss själva att utvecklas. Vi arbetar efter vårt eget produktionssystem SPS, Scania Production System, som vi formulerade för 15 år sedan och som har varit och är en viktig del i Scanias framgång. Nu har ledningen ytterligare höjt ribban med utmaningen att Scania ska fördubbla produktiviteten på kort tid – fyra år istället för tio – med befintliga resurser. Produktivitet, kvalitet, stopptider, leveransprecision … Vi måste vända på varenda sten!

Hur går vi tillväga? För att nå denna nivå genomför vi inte några piloter, utan arbetar med vad vi kallar Masterprocesser. Vid alla våra 15 fabriksenheter så genomför vi nulägesstudier, från Europa till Sydamerika. Detta är något som ofta framhålls av japanska produktionsexperter; se till att ha alla fakta, förstå det verkliga utgångsläget – då blir också planen framåt lättare! Vid varje enhet lägger hela ledningen, omfattande alla från personaldirektör till produktionschefer, en vecka på denna studie.

Det omfattar ett antal dagar direkt i produktionen där de praktiskt följer en operatör, ett flöde – hur jobbar en tekniker, vad gör en ledare? Allt för att förstå vårt verkliga nuläge och inte utgå från vad vi tror eller förväntar oss är det rätta. Det är ett ambitiöst arbete som ofta är jobbigt i början men som i slutänden ger en ordentlig samsyn, en verklighet som det är viktigt att ledningen verkligen ser och förstår.

Följande två veckor arbetar ledningsgruppen, utifrån vårt produktionssystem, med en plan för hur de ska lyfta verksamheten. Arbetet är oerhört fascinerande, alla får insikt och förståelse för varför vi ser de resultat vi har idag – och vad vi måste fokusera på för att nå ett nytt resultat. Vi ser att lagarbetet blir allt viktigare, behovet av att ha tydligare samordnare eller teamleader. Det har lett till att vi går mot mer av en lagorganisation med mindre grupper med djupare kompetens.

Åtta av våra enheter har idag påbörjat arbetet och vi ser redan goda resultat. I Oskarshamn har de halverat stopptiderna på ett halvår och fått ner sina kvalitetsanmärkningar till en bråkdel. Vi gör fler mätningar per timme; det betyder inte att det är fler fel än tidigare men att fler kommer upp till ytan. Vi använder som sagt samma produktionssystem med standardiserat arbetssätt, problemlösning, visualisering, ordning och reda och inte minst en tydlig efterfrågan från ledaren – alla ska veta att de uppnått önskat resultat, alternativt varför de inte kunnat uppnå det. Samma produktionssystem men taget till en ny nivå.

Vikten av ledarskapet är något som Produktionslyftet ofta betonar. Vår erfarenhet av det påbörjade arbetet är att vi ska ha ett ännu mer ”närvarande” ledarskap, där produktionsledaren tydliggörs ytterligare. Det innebär en uppväxling i utmaningen mot medarbetarna, förbättringsgrupperna och – inte minst – ledarrollen. I slutänden påverkas alla led, såväl inom Scania som hos externa leverantörer. Vår insikt är att detta är något vi måste göra, och att det bara är början. Den som klarar utmaningen växer enormt!

Gert Frick • Chef Industriell Utveckling • Scania


Artikel 2011-11-30

HP-Lyftet ska stärka Höörs Plåt

Höörs Plåt i skånska Höör står inför en omvälvande utveckling. I samband med att ägaren Husqvarna flyttar delar av produktionen utomlands ska verksamheten avyttras. Som ett led i sin offensiva strategi inleder Höörs Plåt samtidigt sitt arbete med Produktionslyftet, en satsning som hade sin kick-off i oktober med en dagslång aktivitet som omfattade hela företaget.

Husqvarna i Höör bedriver utveckling och produktion inom två delområden; gräsklippare (Husqvarna och Klippo) respektive industriprodukter och vitvaror (Höörs Plåt). I oktober 2009 meddelade Husqvarna-koncernen att tillverkningen av gräsklippare ska flyttas till en ny fabrik i Polen. Denna flytt sker under 2010-2011 och efter detta kommer Husqvarna AB att avyttra Höörs Plåt. Kvar i Höör blir bland annat utveckling och produktion inom segmenten hushållsprodukter, medicin, industriautomation, villavärmeprodukter och professionell tvättutrustning.


VD Roger Klotz inleder dagens övningar med en samling i verkstadslokalerna.

Trots utmaningen med att hitta nya ägare ser VD Roger Klotz och hans medarbetare framtiden an med tillförsikt. Ett tecken på detta är den satsning de nu initierar med Produktionslyftet för att effektivisera sina processer och därmed stärka konkurrenskraften. Den 18 oktober ”sjösattes” satsningen med en heldag då den nyframtagna skriften ”HP-Lyftet – det nya Höörs Plåt” med företagets grundläggande värderingar presenterades. Ett koncept som slog väldigt väl ut.

– Det var en mycket positiv dag som engagerade många, berättar Roger Klotz. Det var i sig främst tänkt som en intresseväckare men har faktiskt redan triggat många att agera och börja tänka på annat sätt.


Företagets styrgrupp för Lean-satsningen var givetvis på plats och deltåg som stationsledare vid genomgången, från vänster: Inge Hansson (Unionen), Johan Nilsson (kvalitetschef), Arne Andersson (Ledarna), Stefan Persson (produktionschef) och Ronnie Nilsson (IF Metall). Längst till höger VD Roger Klutz. På bilden saknas marknadschef Anders Julin.

För alla som var närvarande under dagen märktes det att det finns ett stort intresse och att medarbetarna vill börja jobba enligt det sätt som introduktionsdagen handlade om; veckan innan hade samtliga fått skriften om HP-Lyftet att läsa för att förbereda sig inför dagen. Efter att alla samlats för en kortare introduktion av dagen delades medarbetarna upp i olika ”lyftgrupper”. Runt om i fabriken var sedan fem stationer riggade, var och en med fokus på en av de fem huvudpunkterna i HP-Lyftet: Kunder, Kvalitet, Flexibilitet, Respekt samt Tydliga mål.

– Det känns som att sättet som Höörs Plåt valt att introducera satsningen har skapat en bra plattform för det vidare arbetet, säger Produktionslyftets Lean-coach Lars Danielsson. Engagemanget blir tydligt i alla delar av företaget med en bred förståelse kring hur Lean ska införas.

Delar av produktions- och företagsledningen deltog som ”föreläsare” vid de olika stationerna, där dock ordet var fritt och interaktionen stor. Inga frågor var för oviktiga för att ställas. För att ytterligare spetsa till det hade företaget dessutom bjudit in en viktig kund att närvara, nämligen ABB Robotics i form av Lennart Westman och Erkki Haverinen. De agerade även värdar vid stationerna Kunder (Lennart Westman tillsammans med Roger Klotz) och Kvalitet (Erkki Haverinen med Höörs Plåts kvalitetsansvarige Johan Nilsson).


Även kundrepresentanter från ABB Robotics deltog under dagen med Lennart Westman och Erkki Haverinen. Till vänster i bilden kvalitetschef Johan Nilsson.

Det annorlunda upplägget gav alla på Höörs Plåt möjlighet att fråga om och lyssna till ett verkligt kundperspektiv, både med tanke på såväl hot och risker som möjligheter och framtidsutsikter. Det faktum att Höörs Plåt bjöd in sin kund – och att ABB Robotics villigt ställde upp – är bara det ett viktigt och insiktsfullt steg i Lean-arbetet.

– Sedan introduktionsdagen har vi genomfört Lean-spel på företaget och det är sällan jag sett en så aktiv grupp, berättar Lars vidare. Vi har även genomfört en 5S-aktivitet i pilotgruppen och arbetar på att sprida det vidare till avdelningarna, också det med ett starkt engagemang.


Översiktsbild från inledningen; alla delövningar genomfördes sedan på olika platser i fabriken.

Även Ronnie Nilsson, Lean-koordinator, operatör och facklig representant på Höörs Plåt, känner av responsen från medarbetarna. Enligt honom har inget negativt kommit fram efter introduktionsdagen. Tvärtemot, flera menar att de borde arrangera fler sådana dagar.

– Det här är något i stort sett alla uppskattar, en möjlighet att sitta ner och diskutera olika ämnen där alla får komma till tals, säger Ronnie. Vi har pratat om att genomföra något liknande igen framöver, vi får se var det landar.

Ronnie själv var en av värdarna under introduktionen med ansvar för stationen Tydliga mål. Med en praktisk övning med pappersflygplan fick han grupperna att tänka till kring saker som samarbete och standardiserat arbetssätt.

– Jag tror att folk har blivit taggade samtidigt som de har en förståelse för att det tar tid, säger Ronnie. Vi har nog skapat bra förutsättningar för Lean-arbetet tack vare detta.


Produktionslyftets Lean-coach Lars Danielsson med IF Metalls representant, tillika Lean-koordinatorn, Ronnie Nilsson.

Höörs Plåt har av förklarig anledning inte hunnit så långt i sitt Lean-arbete sedan introduktionen i oktober, men de arbetar idag efter aktivitetsplanen baserad på metodiken i Produktionslyftet. De har arbetat igenom produktionssystemet i styrgruppen, vilket är ett avgörande moment för ett framgångsrikt Lean-arbete. Engagemanget och åtagandet i ledningen ska aldrig kunna ifrågasättas.

– Nu kör vi vidare med de olika byggstenarna i grupper på alla avdelningar, där varje avdelning har stöd från en ”mentor” från styrgruppen, avslutar Roger Klotz. Med det gemensamma engagemang som alla medarbetare visar har vi all anledning att se ljust på framtiden!


Notis 2011-11-30

Nord-Lock och Duroc skruvar produktionsprocessen

Efter en flerårig kund/leverantörsrelation genomför Nord-Lock och Duroc Special Steel nu ett Lean-projekt tillsammans för att identifiera förbättringsområden i produktionsflödet. Projektet genomförs med stöd via Produktionslyftet, där båda företagen medverkar.

– Målet är att vi ska identifiera slöserier, korta ned genomloppstider och hitta bra planeringsmetoder för det fysiska och administrativa flödet, förklarar Victor Stjernefeldt, inköpschef på Nord-Lock.

Nord-Lock tillverkar och säljer skruvsäkringssystem för kritiska applikationer. Företaget är globalt representerat och världsledande inom sin nisch. Brickorna tillverkas i ett kallvalsat härdbart borstål som levereras av Duroc Special Steel. Stålet levereras i långa band på rullar, varur brickorna stansas och sedan präglas, härdas och ytbehandlas.

– Under hösten har vi gjort studiebesök hos varandra för att förstå våra respektive produktionsflöden, berättar Olle Nilsson, marknadschef på Duroc Special Steel. Genom att förstå den andres problemställningar och behov kan vi tillsammans identifiera förbättringsåtgärder.

Att arbeta med Lean-projekt inom industrin är inte något nytt i sig, men att genomföra projekt tillsammans med sin kund är mer ovanligt.

– I takt med att Nord-Lock växer så växer naturligtvis vårt samarbete också, avslutar Olle Nilsson. Det känns rätt i tiden att se över och utveckla våra processer ytterligare.

På bilden ses från vänster Mikael Bäckman från Nord-Lock med Maria Lassinantti, Mikael Niemi och Olle Nilsson från Duroc Special Steel samt Erik Jonsson, Daniel Eriksson och Victor Stjernefeldt från Nord-Lock. Vi kommer att återkomma med ett längre reportage från det påbörjade projektet. Mer information har anders.sorqvist@produktionslyftet.se och anna.godevarn@produktionslyftet.se.


Notis 2011-11-30

Kunnande och driv i J&Ps styrgrupp

Jonsson & Paulsson Industri AB i Östersund inledde i början av november sitt arbete med Produktionslyftet och visade upp en engagerad styrgrupp med stort kunnande och bra driv. Hela fem personer i gruppen går kursen i Lean produktion och två andra har fått utbildning genom största kunden Volvo, en kund som i sig driver på utvecklingen – en bra start på ett utmanande arbete. Mer information har christer.hedlund@produktionslyftet.se.


Notis 2011-11-30

Balanserat hos Mastec Components

Vid Mastec Components har pilotgruppen i Vaggeryd under oktober filmat arbetet i ett flöde och brutit ned detta i moment. De har sedan tagit fram en balansering på flödet och kopplat samman bemanning och kapacitet samt jagat slöserier i olika tempon för att kunna balansera bra. Ambitionen är hög i arbetet liksom att gå vidare i övriga verksamheten. Mer information har joakim.gedda@produktionslyftet.se.


Notis 2011-11-30

Produktionslyftet på Tekniska Mässan

I samband med Tekniska Mässan i oktober höll Produktionslyftets Lean-coach Björn Langbeck ett uppskattat föredrag kring Monteringsforum, då han även passade på att slå ett slag för Produktionslyftet. Mässan, som nu gör ett uppehåll till åtminstone 2013, ersätts nästa år med den nya satsningen MAX, Manufacturing & Automation Expo. Mer om årets arrangemang vet bjorn.langbeck@produktionslyftet.se.


Notis 2011-11-30

JM årets Lean-företag inom bygg

I hård konkurrens vann JM byggsektorns eget Lean-pris, som delas ut av Lean Forum Bygg i samarbete med tidningen Byggindustrin. Utmärkelsen delades ut i samband med Lean Wood Engineering-konferensen i Stockholm den 26 oktober, där juryn motiverade sitt beslut på följande sätt: ”Vinnaren har systematiskt och under flera år arbetat med Lean i alla led i processen och vinner nu, steg för steg, förståelse och uppslutning från alla yrkesgrupper bland medarbetarna.”

– Det känns jättekul, nu har vi fått ett kvitto på att vi är på rätt spår, säger John Eklund, chef för JMs produktionsutveckling.

JMs egentliga Lean-arbetet initierades 2009, när delar av produktionsledningen deltog i en kurs som arrangerades av Chalmers Professional Education. Ett projekt kring strukturerad produktion startades med det övergripande målet att åstadkomma ett jämnt flöde i produktionen och att minimera slöserier genom att arbeta smartare. Många Lean-satsningar initieras och genomförs på ledningsnivå, med utbildningar för cheferna som sedan förväntas sprida filosofin nedåt i organisationen. På JM har de valt en annan väg.

– Vi har investerat i utbildning för alla som deltar i produktionen, både tjänstemän och hantverkare, säger John Eklund. På så sätt har vi lyckats bygga upp en bred Lean-kompetens och en samsyn på verksamheten.

För att bibehålla engagemanget och drivet i utvecklingsarbetet fortsätter JM att satsa på utbildning. Fortsättningskurser i Lean kombineras med specialistutbildningar för olika yrkeskategorier. Detta är något som även ställer nya krav på organisationen – nyanställda medarbetare måste snabbt skolas in i JMs Lean-tänk.

– Det är svårt att överblicka konsekvenserna av utvecklingsarbetet, säger John Eklund. För varje sten vi lyfter på uppstår nya frågor. När projektet nu övergår i en långsiktig process blir vår största utmaning att standardisera arbetssättet och se till att det fungerar i hela företaget.

Bilden visar JMs koncernchef Johan Skoglund med John Eklund, chef för produktionsutveckling på JM (foto Per Hindersson).


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet