Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Ledare 2012-10-30 Anette Winter • Ansvarig affärsområde Energi
Chalmers Professional Education
Principen är enkel

Lean är ett framgångsrikt förhållningssätt i den tillverkande industrin, vilket bland annat har visat sig genom de resultat som företagen inom Produktionslyftet har uppnått. Samma filosofi kan användas för att reducera energianvändningen – energibesparingar kan åstadkommas genom att identifiera och ta bort onödig förbrukning.

Principen är enkel: Innan vi satsar på nya energikällor så bör vi ifrågasätta hur vi använder det som vi redan har. Energieffektivisering är den rakaste vägen mot minskade utsläpp, förbättrad resursanvändningen och omställning till förnybara energikällor. Det är vanligt att prata om hållbarhet men kopplingen till den egna energianvändningen saknas ofta.

Lean-inspirerad energieffektivisering kan ge goda resultat inom flera olika verksamheter – processindustri, tillverkning, logistik och fastighet. Men de företag som energieffektiviserar utan tydligt fokus på att också ta bort slöseriet i energianvändningen missar stora möjligheter till att minska kostnader och förbättra prestandan i sina processer.

Vi utnyttjar nu erfarenheterna från Produktionslyftet och har i en utbildning kallad Lean Energy utgått från grundläggande Lean-principer och den struktur och pedagogik som har etablerats i Produktionslyftets kurs Lean Produktion. Lean Energy är ett tiodagars utbildningsprogram som är framtaget av Chalmers Professional Education i samarbete med Energimyndigheten och ett antal referensgruppsföretag.

Energieffektivisering borde finnas på alla ledares agendor. Det handlar inte om att skära kostnader på kort sikt – vi måste arbeta långsiktigt med energifrågorna och låta dessa ingå som en naturlig del i Lean-arbetet. Den stora utmaningen består i att ta kommando över sin egen framtid!

Anette Winter • Ansvarig affärsområde Energi
Chalmers Professional Education


Artikel 2012-10-30

HT Svarv – en Lean överlevnadskonstnär


HT Svarvs vd Mikael Nilsson: ”Den dag resultatsiffrorna inte visar det jag önskar och jag inte hittar några problem på företaget … Den dagen har jag stora problem!”

I en serie artiklar besöker vi tidigare Produktionslyftsföretag för att dokumentera de verkliga, långsiktiga effekterna av Lean. Vi fokuserar mer på principer och processer, mindre på siffror och statistik. Många av företagen kan redovisa en fantastisk resa, men frågan är om inte HT Svarv hör till de mest spännande ”resenärerna”!

HT Svarv AB i Kalix levererar komponenter främst till tung fordonsindustri med kunder som Scania och Volvo, där nyckelprodukterna är axlar samt växellåds , motor- och chassidetaljer. De inledde sitt arbete med Produktionslyftet i slutet av 2007 och har sedan dess upplevt både konkurs, nystart och plusresultat.

Idag har de närmare ett 60-tal medarbetare och bygger upp långsiktiga förutsättningar för tillväxt. Tillsammans med företagets vd Mikael Nilsson reflekterade vi kring deras fortsatta Lean-resa och effekterna därav, som vanligt med utgångspunkt i Kunder, Medarbetare, Samhälle och Ägare.

Kunder
Idag har HT Svarv fler registrerade interna fel och avvikelser än någonsin, vilket bland annat fick en medarbetare att fråga sig varför de blivit så dåliga … Problemen har alltid funnits men tidigare skickades de vidare. Skillnaden är att företaget upptäcker och synliggör/visualiserar och ser till att samma fel inte upprepas!

Genom att lyfta fram företagets konsekventa arbete med Lean förmedlar HT Svarv idag en insikt hos kunderna att de adresserar eventuella problem med en etablerad systematik. Risken för återkommande avvikelser minimeras genom en öppen kommunikation och arbetet med ständiga förbättringar. Med tanke på att HT Svarv har sina största kunder inom fordonsindustrin har arbetet med Lean varit en avgörande faktor.


Framgången hos HT Svarv bygger på deras principer. Runt om i fabriken finns tydliga produktionstavlor med fakta, stöd och inspiration för alla medarbetare.

– Det har även varit nyttigt för oss att synliggöra vårt arbete med Produktionslyftet, säger Mikael Nilsson. Vi använder det i vår kommunikation och de som har kunskap om Lean uppskattar satsningen. Vi har byggt upp ett förtroende som kanske inte fanns där tidigare.

Framförallt blir detta påtagligt när kunderna kommer på besök till fabriken i Kalix. Det de förmedlat genom kommunikationen och kvaliteten i leveranserna blir visuellt ännu tydligare på plats med produktionstavlor och ett väl fungerande 5S-arbete; produktionsmetoderna är viktigare än produkterna.

– Rent konkret har vi sett en ökning av förfrågningar från Lean-kunniga kunder, säger Mikael. Dessutom kommer vi dem allt ”närmare” och får förtroendeuppdrag som exempelvis prototypframtagning. Kunderna ser att vi har valt vår väg.

Ett lite annorlunda exempel på förtroendet för arbetssättet var vid en avvikelserapport från en utländsk kund. Problemet adresserades enligt HT Svarvs etablerade systematik och kommunicerades tillbaka till kunden. Kunden hörde senare av sig för att särskilt tacka för hanteringen av avvikelsen.

– Allt detta bottnar i vår Lean-filosofi, framhåller Mikael. Vi tänker mer utifrån kundens behov idag, där vi tidigare fokuserade på tekniken. Det är svårt att precisera men det är den känslan vi har.

Lite ”hard facts” visar också att ledtiderna i företagets pilotflöde – som motsvarar 30 % av verksamheten – har sjunkit från 27 till 7 dagar i genomsnitt och att produktiviteten per medarbetare fördubblats tack vare Lean och automation.

Medarbetare
I dagsläget arbetar de fullt ut med Lean i två avdelningar. Den första – pilotområdet – fungerar bäst; de klarar förändringar i beläggning bättre, det finns en tydlighet. Överlag arbetar alla närmare kunden idag, det finns en naturlig kontaktväg. Tidigare gick all kommunikation genom någon form av mellanhänder; en inköpare kontaktade HT Svarvs kvalitetschef som i sin tur kontaktade konstruktören eller teknikern … Idag är alla beredda på att möte kunden, frågan går oftast direkt till den som kan svaret.

– Vi har tagit bort filter, allt slussas direkt till källan. Vi möter kunden mer i team, vi sätter oss ned med alla som är involverade, berättar Mikael. Än så länge är vi lite dåliga att ha med operatörer, men det arbetar vi på.

Öppenheten mot kund är uppskattad bland såväl kunder som medarbetare; de sistnämnde känner en personlig stolthet vid lyckade lösningar, även om arbetssättet innebär högre krav. I gengäld får de både en ökad användning av sin kunskap och ett ökat erfarenhetsutbyte tack vare frånvaron av ”mellanhänder”. Enligt Mikael har det också lett till att medarbetarna idag tar ett mycket större ansvar.


Produktionslyftets Hans Reich med Mikael Nilsson vid ”reflektionsbesöket” hos HT Svarv i mitten av juni 2012.

– Det måste dock finnas en efterfrågan inom företaget på att utvecklingen stadigt går framåt, det är i alla fall vår erfarenhet. Vi kan inte släppa taget, vi måste driva på. Det är en övergripande ledarskapsfråga.

Mikael menar att ledarskapet är avgörande i Lean-arbetet; inte chefskap, utan ledarskap. Det ska vara ett lärande ledarskap, där ledningen leder genom frågeställningar. Med rätt frågor tänker medarbetarna och kommer fram med egna lösningar istället för att acceptera ledningens förslag. Att coacha innebär att fråga och frågande leder till behovsstyrda lösningar. Men det gäller att vara konsekvent.

– Vi stoppar produktion vid fel! Detta även om det innebär sen leverans, vilket har varit en tuff lärdom … Det är dock inte en bedömningsfråga, vi har lagt en ny mental nivå och allt bygger på våra principer.

Att medarbetarna trivs med ansvaret syns även på frisknärvaron. Under 2006 var den 94 % men har ökat stadigt sedan dess; första halvåret 2012 var den 97,2 %. I slutänden handlar Lean om människorna, inte om maskinerna eller metoderna. Det är människor och vår förmåga att samarbeta som är nyckeln till allt.
– Det handlar inte om teknikutveckling, utan om hur vi utvecklar människor. Jämför med en Formel Ett-bil; den är på många sätt automatiserad, ändå krävs det mest utvecklade teamet för att få ut det bästa.

Samhälle
Liksom med sina kunder har HT Svarv utvecklat ett samarbete med samhället runtomkring som kommunen, olika utbildningsanordnare och andra företag. Det rör sig om allt från rekrytering och utbildning till inspiration.

– Vi har etablerat ett bra samarbete och gemensamt med kommunen marknadsför och visar vi upp vad vi kan, berättar Mikael. Vi försöker lära av och stötta varandra och på mässan Elmia Subcontractor 2011 ställde vi exempelvis ut tillsammans med kommunen.

De har haft ledningen för en lokal vårdcentral på besök som ville inspireras av och få kunskap om deras arbete med Lean. Representanter från HT Svarv har även deltagit som föreläsare vid seminarier efter samarbetet med exempelvis Produktionslyftet. De har även deltagit vid föreläsningar på LTU för att sprida information kring Lean-tänket.

– Visst har det blivit något av en buzz kring Lean-arbetet på HT Svarv, ler Mikael. Många vill lära sig mer och vi sprider gärna kunskap genom att berätta om vårt arbetssätt för andra.


Utdelning av priset Nordic Automation & Manufacturing Award 2012 på MAX-mässan i Stockholm i oktober, från vänster: Birgitta Öjmertz (programdirektör, Produktionslyftet), Ragnar Pettersson (HT Svarv), Roland Brännström (HT Svarv) samt Mikael Nilsson och Hans Reich.

I lokalerna intill finns Lernia, med vilka de etablerat ett brett samarbete. Här utbildas bland annat CNC-tekniker och nästan alla som anställs går igenom någon form av utbildning på plats. HT Svarv har också noterat ett ökat intresse hos allmänheten att söka anställning på företaget.

– Det är otroligt positivt att vi får sökande som attraheras av vårt arbetssätt, säger Mikael. Vi har alltid sagt att det viktigaste inte är att vi får svarvare, utan att det kommer personer med rätt inställning. Det tekniska kan vi alltid, tillsammans med våra partner, lära ut.

Även antalet besökare hos HT Svarv har ökat. Vid dessa arrangemang har Lean-arbetet också påverkat upplägget; de vd- eller chefsledda delegationerna genom fabriken är i stort sett borta. Besökarna uppskattar att andra än vd berättar om produktionen, samtidigt som det innebär en mycket större trovärdighet; numera är det produktionstekniker eller operatörer som berättar om företagets arbete och principer. Enligt Mikael uppfattas det som väldigt positivt, både för besökarna och – kanske framförallt – för medarbetarna med den rättfärdiga stolthet de känner.

– Vissa rutiner och arbetssätt känner jag inte ens till, en del förbättringar liksom händer av sig själv … Idag finns det en kritisk massa för självförändring och ständiga förbättringar och det är medarbetarna som bäst känner till dessa.

Lean-arbetet innebär även en yttre påverkan gentemot partner och leverantörer. Som Mikael betonar är det inköps- och försäljningsavdelningarna som ligger närmast ”omvärlden” och här finns det en hel del inom Lean att göra. Även de måste lära sig att ställa de rätta frågorna … Ett bra exempel är en leverantör som de aktivt stöttat och som från en ganska blygsam nivå höjt sig till toppklass både vad gäller kvalitet och leveransprecision.

– Vi har ställt krav och hjälpt dem men det är ett pågående arbete från två håll, framhåller Mikael. Även vi har skapat bättre förutsättningar parallellt som de har förbättrat sina rutiner och kontroller.

Ägare
HT Svarv drabbades hårt av lågkonjunkturen i slutet av första decenniet och tvingades lämna in en konkursansökan våren 2009. Med en ny ägarkonstellation, där bland andra företagets Lean-koordinator – nuvarande vd Mikael Nilsson – samt delar av tidigare ägarstruktur och ett investmentbolag ingick, återanställdes personal.

– Vid nystarten försökte vi engagera alla med Lean-kunskap, berättar Mikael. Vi kände att det var på dessas kunskaper vi kunde bygga vidare och nyckeln till den framgång vi nu ser är att vi blev tillräckligt många med Lean-kompetens.

Idag söker de som nämnts även nya kunder. Det är en lång process att komma in hos större företag och i letandet efter nya kunder är Lean ett viktigt argument. Styrelse och ägare stöttar arbetssättet och tror på en långsiktig satsning. De är nöjda med utvecklingen och ser en tydlig potential, vilket även exemplen ovan visar; flödestakten har ökat med 50 % i pilotområdet och i hela verksamheten har kassationen minskat med 15 %.

– Samtidigt vet de att vi bygger en företagskultur, vilket måste speglas av ledningens agerande över tiden, avslutar Mikael Nilsson. Det är inte vad vi säger som gäller, utan vad vi gör.

Avslutningsvis kan vi konstatera att även andra har noterat HT Svarvs framgångsrika arbete och imponerande vänding under de senaste åren. Vid MAX-mässan (Manufacturing & Automation Expo) på Stockholmsmässan i Älvsjö lanserades ett nytt produktionspris inom svensk industri. Priset, som går under namnet Nordic Manufacturing & Automation Award, uppmärksammar företag som lyckats utveckla sin verksamhet och förbättra produktivitet och konkurrenskraft genom automation och nytänkande kombinerat med innovativt och konstruktivt arbetssätt.

Syftet med priset är att inspirera fler företag att investera och automatisera för bättre konkurrenskraft. En enig jury utsåg HT Svarv till vinnare och på mässan delades priset ut av Eva Wigren, chef för industriell utveckling på Teknikföretagen. Motiveringen lästes upp av Produktionslyftets Hans Reich:

”Genom att engagera hela personalen och konsekvent arbeta enligt gemensamt överenskomna Lean-principer har HT Svarv AB vänt motgång till framgång och utvecklats till en leverantör som inte enbart Kalix kan vara stolt över, utan hela Sverige!”


Notis 2012-10-30

Fullsatt Produktionslyftsseminarium på M.A.X

Den 23-26 oktober var det premiär för den nya mässan M.A.X, Manufacturing & Automation Expo, på Stockholmsmässan i Älvsjö. Medan Produktionslyftet i sig deltog ganska diskret med informationsmaterial och en roll up i mässans projektmonter, så var vi och ”våra” företag desto synligare i seminarieprogrammet. Under onsdagen intog Hans Reich den centrala scenen i A hallen under två och en halv timme tillsammans med Anna Godevärn och Produktionslyftsföretagen Nord-Lock, Permobil och Kockums Maskin. Tillsammans med företagsklustret Automation Regions presentation av Automationsnästet var dessa arrangemang de mest välbesökta och helt fullsatta.

Först ut på scen var Nord-Lock med representanterna Jonas Panther, Leif Petersén och Erik Jonsson. De berättade om sin Lean-satsning, vad den inneburit för företaget och hur de före Produktionslyftet arbetat en del med Lean men inte fått det att sätta sig i hela företaget. Idag ser de effekter över hela företaget och bland annat minskat lagret rejält. Upplägget var sådant att Hans Reich med jämna mellanrum flikade in utmanande och/eller provocerande frågor, något som uppskattades av publiken – vilket också visades av att alla satt kvar under hela sessionen!

Därefter var det dags för Permobils Christer Ek och Michael Diaz att inta scenen. En rörande synpunkt från dem beträffande Lean-arbetet var att kvalitet och leveransprecision i deras verksamhet som tillverkare av rullstolar har en helt annan dignitet; fungerar inte det som det ska så kan ett handikappat barn bli utan sin utrustning – det får bara inte hända. Sist ut var Mats Malmqvist från Kockums Maskin, som alltid vältalig och inspirerande. Mats sticker inte under stol med att om Kockums Maskin inte hade satsat på Lean – om än i grevens tid – så hade företaget inte funnits kvar idag. Han betonar att ledningens betydelse för att stötta utvecklingen och ge medarbetarna rätt förutsättningar inte går att underskatta. Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.


Notis 2012-10-30

Gôtt röj i flödet hos Slottsbro

Produktionslyftets Lean-coach Bo Warg hade inför besöket i mitten av september hos Slottsbro förberett sig för en uppstart med 5S-teori, för att sedan praktiskt arbeta i pilotgruppen. Pilotgruppen hade dock förberett sig för att göra så mycket mer … Så här skriver Bo: ”Efter Lean-spelet tänkte de så mycket ”flöde” att de hade jobbat in produktionsläget så att de hade tid för att radikalt förändra flödet i samband med 5S-arbetet.

De hade till och med ritat upp en skiss över hur de ville flytta runt maskinerna för att få till detta. Vi struntade i introduktionen och gick ut och flyttade i princip alla maskinerna. De kommer att ordna upp arbetsplatserna på egen hand och mitt arbete blir att följa upp. Gôtt röj och folk på golvet som visste vad de ville samt verkligen kopplade 5S-arbetet till flödestänket”. Mer vet bo.warg@produktionslyftet.se.


Notis 2012-10-30

Halvtidsavstämning hos Berco i Skellefteå

I mitten av oktober gjordes en halvtidsavstämning hos Berco Produktion med reflektion kring arbetet så här långt. Införandet av daglig styrning och förbättringsgrupper har varit helt rätt för företaget och de har även tagit fram en bra avvikelsehantering i produktionen. Projekt och inberedning av nya jobb följs upp dagligen vilket medfört att planerna har kunnat hållas bättre. Fokusområden framöver är produktivitet och leveranssäkerhet. Mer vet lennart.wallberg@produktionslyftet.se.


Notis 2012-10-30

Avslut och fortsättning hos Edita i Västerås

Edita Västra Aros har i sitt interna nyhetsbrev kommenterat sitt nu avslutade arbete med Produktionslyftet, samtidigt som de konstaterar att Lean-resan fortsätter: ”Lean-arbetet blir aldrig klart, utan måste hela tiden utvecklas. Vad som oftast sker är att enbart en liten del av Lean används. Vi kanske enbart inriktar oss på att eliminera slöseriet utan att se till individens behov.

För att Lean ska fungera så måste hela organisationen vara med, men det är också ett arbete som tar tid och som måste få ta tid. Och som inte blir klart …”

Mer vet tomas.wigerfelt@produktionslyftet.se.


Notis 2012-10-30

Inission i Munkfors: ”Lean-resan fortsätter”

Allt fler Produktionslyftsföretag uppskattar värdet av att bli godkänt till programmet. Så här skriver exempelvis Inission på sin hemsida: ”Den 20 juni kom det glädjande beskedet att Inission uppfyllt kriterierna och antagits av Produktionslyftets styrelse. Under 18 månader framöver kommer Inission inspireras, stöttas och drivas på av Lean-coacherna Bo Warg och Peter Lundin. Inission har sedan flera år tillbaka ett produktionssystem baserat på Lean, men nu är det dags att förädla och införa det i hela organsiationen.” Mer information har bo.warg@produktionslyftet.se.


Notis 2012-10-30

Fortsatt engagemang hos Nord-Lock i Mattmar

Nord-Lock fortsätter sin Lean-resa efter Produktionslyftets avslut och i mitten av oktober genomfördes en workshop i projektet Det Värdefulla Engagemanget. En inledande enkät inom en avdelning visade att det finns ett bra engagemang och att de har god trivsel, men det fanns många idéer om hur saker kan förbättras ytterligare.

Avdelningen har med stort intresse och livliga diskussioner tagit fram ett antal aktiviteter inom områdena lärande och lagarbete; exempelvis vill de förbättra introduktionen av nyanställda, tillgänglighet på instruktioner och information. Även flera aktiviteter för att stärka lagandan lyftes fram som viktiga. Mer vet anna.godevarn@produktionslyftet.se.


Notis 2012-10-30

Bredare Lean-satsning vid Blekinge Tekniska Högskola

BTH, som varit med i Produktionslyftet ett par år som ett av åtta lärosäten i landet, höll den 3e oktober sitt första möte i ett nyinrättat Lean-råd. Ambitionen är att bredda engagemanget vad avser Lean utanför Produktionslyftet. BTHs målsättning är att bidra i projekt av Lean-karaktär inom större varuproducerande företag samt myndigheter med inriktning på tjänste- och serviceutveckling.

Deltagare i BTHs Lean-råd är Lena Prinselaar (BTH, projektledare), Annelie Runesson-Ottosson (Landstinget Blekinge), Mats Nilsson (Dynapac Compaction Equipment), Mats Walter (BTH, avdelningschef Maskinteknik), Tobias Larsson (BTH, professor Produktutveckling) och Lars Bengtsson (BTH, professor Management). På bilden ses Mats Nilsson, Lena Prinselaar, Annelie Runesson-Ottosson och Mats Walter (foto Tobias Larsson). Mer vet lena.prinselaar@produktionslyftet.se.


Notis 2012-10-30

”En dag i informationssamhället”

Vinnovas årskonferens den 25 oktober med tema ”En dag i informationssamhället” hade närmare 400 personer anmälda och ett 15-tal spännande föreläsare. Platsen var Stockholm och dess Waterfront Congress Centre där de kunde erbjuda informationssamhällets alla nödvändigheter som trådlös uppkoppling, online-deltagare, twitter och mentometermätningar via mobilen. Imponerande!

Det var deltagande föreläsare ända från Kina och en videorapport från Vinnovas kontor i Silicon Valley i USA. Särskilt spännande tyckte undertecknad att föredraget var som Ericssons teknikchef Ulf Ewaldsson höll. Det var även intressant med introduktionen från Hasse Johansson, Vinnovas styrelseordförande som även var styrelseordförande för Produktionslyftets föregångare proDesign. Uppsummerade gjorde generaldirektör Charlotte Brogren och den som är intresserad av att veta mer om de olika presentationerna kan läsa på www.vinnova.se. Mer information har bjorn.stenvall@produktionslyftet.se.


Notis 2012-10-30

Frukostseminarium i Hässleholm

I slutet av september genomfördes ett inspirationsseminarium i samarbete med regionala aktörer i Hässleholm. Arrangemanget lockade ett 20-tal deltagare och flera intressanta föreläsare. På bilden ses från vänster Lena Prinselaar (Produktionslyftet), Lars Danielsson (Produktionslyftet), Carin Peters (Näringsliv Skåne/Region Skåne), Charlotte Fodge Andreasson (näringslivschef Hässleholms kommun), Mats Larsson (Norra station/Hässleholms kunskapsby) och Hans Reich (Produktionslyftet). Mer vet hans.reich@produktionslyftet.se.


 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet