Logotype Intresseanmälan
Hem
 

Nyhetsbrevsarkiv

Nyhetsbrev april 2009


Produktionslyftet välkomnar till Konkurrenskraft 09!Den 27-28 maj arrangerar Tekniska Mässan och Eurostep i samarbete med Lean Forum och Produktionslyftet konferensen Konkurrenskraft med inriktning mot Lean och PLM. Konferensen förklarar filosofi och arbetssätt och diskuterar möjligheter för hur tillverkande företag blir starkare med hjälp av Lean och PLM. En av moderatorerna under konferensen är Produktionslyftets Hans Reich. För program och anmälan, se www.konkurrenskraft.com. Mer information har bjorn.stenvall@produktionslyftet.se.

Förutsättningar för fortsättning

I förhållande till de förutsättningar och ambitionsnivåer som vi hade inom Produktionslyftets styrelse från början, så har vi fått en bra träffbild. Givetvis finns det variationer bland både deltagande företag och Produktionslyftets insatser, men de utvärderingar som gjorts ger oss övergripande ett högt betyg. Vi har byggt en bra bas för det fortsatta arbetet.

I varje företag är det viktigt att det finns ett antal personer som går i spetsen för satsningen. När ett företag blivit antaget erhåller de två platser till utbildningen Lean produktion på 7,5 högskolepoäng. Här är det avgörande att det är de rätta, de mest engagerade personerna som utbildas. Det är viktigare att välja de som har viljan och ambitionen, än de som redan tror sig kunna. Sedan krävs det givetvis ett antal insatta nyckelpersoner utöver dessa, exempelvis företagets VD, styrelseordförande etc, liksom de olika fackens ledare. Alla måste stå bakom satsningen.

Läs Göran Johnsson s ledare här >>

HT Svarv blir kvar i KalixHT Svarv har räddats kvar i Kalix efter konkursen. Nya ägare är grundaren Hans-Olav Norman tillsammans med tidigare VD och Lean-koordinator Mikael Nilsson samt investmentbolaget Polarrenen i Älvsbyn. Både anställda, leverantörer och kunder till HT Svarv har visat att de tror på företaget och hållit ut i väntan på vad som skulle ske. Mikael Nilsson (till höger på bilden med Produktionslyftets Hans Engström) har varit den som visat upp produkterna för intressenter efter konkursen, vilket ytterligare öppnat ögonen för hur långt framme företaget ligger. Mer information har hans.engstrom@produktionslyftet.se.
Bostiks erfarenhet ger snabba resultatHos Bostik AB i Helsingborg, som är ett av de senaste Produktionslyftsföretagen, har de arbetet en del med Lean sedan tidigare. Det gör att de har tidigare erfarenheter som de drar nytta av. I mitten av april genomfördes en coach-insats kring företagets produktionssystem med den förstärkta ledningsgruppen. Ett embryo till en skrift togs fram och förhoppningen är att kunna lansera den i slutet av maj. De planerar även att hinna genomföra Lean-introduktion och Lean-spel med halva personalstyrkan redan före semestern. Mer information har joakim.bjurstrom@produktionslyftet.se
Bred uppslutning vid Lean-seminarium i VästeråsVid månadsskiftet mars/april genomförde Handelskammaren Mälardalen och Produktionslyftet två halvdagarsseminarier i samarbete med Mälardalens högskola, Automation Region, Länsstyrelsen och Västerås stad. Det var en bred sammanslutning med 90-talet deltagare från länets landsting, kommuner och näringsliv. En av många uppskattade föreläsare var Jan Eriksson (se bild), kommunchef i Färgelanda. Mer information har hans.reich@produktionslyftet.se.
Setrab och vikten av att mäta

Hos Setrab i Limhamn gick de i början av april igenom olika metoder att mäta tid och tidsanvändning i verksamheten. Efter att ha valt önskade metoder genomförde de i tre grupper två frekvensmätningar respektive lade upp ett protokoll för stopptidsanalys. De har nu arbetat fram vad som är viktigast att mäta i verksamheten, vilket resulterat i en lista på mätparametrar som deltagarna ska utreda närmare till nästa gång. Mer information har jonas.laring@produktionslyftet.se.
Lean i alla led hos Emballator Lagan PlastNu utvidgas Lean-arbetet hos Emballator Lagan Plast, de höjer blicken och involverar marknadsavdelning både i förbättringsgruppsarbetet samt involverar två av sina största kunder. Det räcker inte att driva Lean-åtagandet i bara det egna företaget; kunder och försäljning måste med på skutan för att skapa bra värdeflöden. Inom den närmaste tiden ska de ha ett möte med en Lean-koordinator från en av kunderna för att planera hur kund-/leverantörsrelationen ska utvecklas och hur bägge parter ska vinna på ett gemensamt synsätt. Dessutom deltar en annan kund också i Produktionslyftet sedan i mars och detta ger givetvis synergieffekter – kontakt ska tas inom kort. Mer vet peter.lundin@produktionslyftet.se.

Kort om Produktionslyftets metodik

Inom Produktionslyftet har vi precis påbörjat arbetet med 2009 års företag. Samtidigt följer med det en nyfikenhet i landet kring vårt arbetssätt och vår metodik. Vi kommer inom kort att presentera en utförlig beskrivning, men fram till dess följer här en kortversion av metodiken bakom Produktionslyftets arbetssätt.

Inom svensk industri finns en betydande produktivitetspotential som kan och behöver utvecklas. Produktionslyftets uppgift är att hjälpa företag att utveckla sina produktionsprocesser att hålla världsklass. Med långsiktig tillämpning av värderingar, principer och metoder i samordnade produktionssystem, läggs en grund för hållbar tillväxt och ökad sysselsättning. Erfarenheter visar att en insiktsfull satsning på produktionsutveckling i hela företaget kan ge mycket gott resultat på kort sikt, men är ännu viktigare långsiktigt sett.

Produktionslyftets metodik är i hög grad inspirerad av Lean, men anpassad och skapad utifrån en svensk kultur och ett svenskt förhållningssätt. Tillämpning ser inte likadan ut över hela världen. Vi tar vara på de styrkor vi har i Sverige, till exempel att vi är duktiga på lagarbete, att vi inte är hämmade av hierarkier etc. Helt enkelt en anpassning till svenska förhållanden.

Metodiken baseras på följande upplägg:
    • Värderingar – hjärta
    • Principer – hjärna
    • Metoder – verktyg
    • Resultat – effekten.

Det går inte att ta isär Värderingar, Principer och Metoder, eller bryta ut en enskild del av dem. Det är tillsammans som de leder till Resultat. Interaktionen är otroligt viktig och att arbeta iterativt med alla samtidigt är en del i lärprocessen. Metodiken bygger på vunna erfarenheter, både från Produktionslyftets egna arbete och tidigare arbeten inom Lean-området hos ingående huvudmän och partner. Erfarenhetsmässigt vet vi att två områden är särskilt viktiga för de deltagande företagen:

  1. Ledningens engagemang och förståelse
  2. Att lyckas få ett långsiktigt arbete att ”slå rot”.
Dessa två aspekter utgör mycket av grunden för metodiken. Den inledande fasen i Produktionslyftets arbete med företagen syftar till att utmana och väcka tankar hos ledningsgrupp och nyckelpersoner i företaget. Utifrån dessa ska de sedan forma företagets egna vägledande principer. Vad är viktigt för det egna företaget? Vilken kultur sitter i väggarna?


Foldrar om Produktionslyftsföretags produktionssystem.

Den viktigaste delen med att fastställa principer är vägen dit, det vill säga vägen till samsyn. Det är grunden till ett väl fungerande produktionssystem. Ett kvitto på arbetet är att ta fram en folder eller broschyr som kan användas för att förmedla denna samsyn till medarbetarna, ett underlag för mål, prioriteringar och samtal.

Under denna fas, fram till att de vägledande principerna är identifierade, utbildas parallellt två Lean-koordinatörer i företaget. De är sedan de drivande individerna i det interna arbetet under hela Produktionslyftets tid med företaget. Genom sin utbildning på 7,5 högskolepoäng i Lean produktion får de en utökad teoretisk grund att stå på. Därmed har de möjlighet att ligga steget före i ”Lean-tänket”, allt för att kunna stödja och inspirera sina kolleger.

Det praktiska arbetet handlar i grunden om att lära sig se slöserier, att se de egna slöserierna och få möjlighet att ta bort dem. Det är en stor skillnad mellan att hitta andras slöserier och att identifiera sina egna. För ledningen är det ”walk-the-talk” som gäller; att visa att de är intresserade av att hitta förbättringar och att arbeta med dessa. Det handlar inte om att flytta runt maskiner, det handlar om en vilja att skapa en kultur där problemen lyfts fram. Företaget måste ta fram dem för att kunna ta bort dem – det är så ständiga förbättringar skapas!

Hela upplägget bakom Produktionslyftets insats är tänkt som en initiering av ett långsiktigt arbete. Insatsen kan liknas vid tändstiften i en motor; hela metodiken över ca 15-18 månader är en startsträcka. Tanken är inte att företagen är klara efter 18 månader! Snarare är det så – som i alla framgångsrika Lean-företag – att de ser ett ännu större behov efter Produktionslyftets insats. Om företaget når den insikten har Produktionslyftets målsättning nåtts!

Slutligen … Det tar tid! Som vid all förändring och träning så stöter du på hinder och problem. Samtidigt är resan en lärdom i sig, men det är viktigt att se och uppskatta alla de små förbättringar som sker. Den stora förbättringen kommer över lång tid!

tobias.mullins@produktionslyftet.se 
SWEREA/IVF CHALMERS KTH Högskolan i Jönköping MDH Mittuniversitetet Högskolan i Gävle Blekinge Tekniska Högskola Luleå tekniska universitet